Hỗ trợ trực tuyến

Hòm thư góp ý

Phiếu góp ý/
Opinion sheet
Rất mong nhận được các ý kiến đóng góp của quí bạn đọc

Liên kết Website

Số liệu thống kê

 • Số lượng đọc giả: (2568)
 • Số đầu sách: (164)
 • Số cuốn sách: (607)
 • Luận văn: (718)
 • Tài liệu số: (6255)

Lượt truy cập

Thành viên: 0
Khách: 39

Giới thiệu

Chức năng:

Phòng Thông tin và Thư viện có chức năng thông tin và thư viện phục vụ các công tác: Đào tạo, nghiên cứu khoa học, triển khai ứng dụng và quản lí của Trường Đào tạo, Bồi dưỡng Cán bộ Công Thương Trung ương.

Nhiệm vụ:

Phòng Thông tin và Thư viện có nhiệm vụ nghiên cứu, thu thập, xử lí, thông báo và cung cấp tin, tư liệu về khoa học, giáo dục, ngoại ngữ và công nghệ phục vụ cán bộ và sinh viên, học viên của trường cụ thể là

 • Tham mưu cho quyết định của lãnh đạo về phương hướng tổ chức và hoạt động thông tin, tư liệu, thư viện nhằm phục vụ nghiên cứu khoa học, giảng dạy và học tập trong VITIS.
 • Xây dựng kế hoạch ngắn hạn và chiến lược phát triển; tổ chức và điều phối toàn bộ hệ thống thông tin, tư liệu, thư viện trong VITIS.
 • Thu thập, bổ sung - trao đổi, phân tích - xử lí tài liệu và tin. Tổ chức sắp xếp, lưu trữ, bảo quản kho tư liệu VITIS bao gồm tất cả các loại hình ấn phẩm và vật mang tin.
 • Xây dựng hệ thống tra cứu tìm tin thích hợp; thiết lập mạng lưới truy nhập và tìm kiếm thông tin tự động hoá; tổ chức cho toàn thể bạn đọc trong VITIS khai thác, sử dụng thuận lợi và có hiệu quả kho tin và tài liệu của Trung tâm và các nguồn tin bên ngoài.
 • Thu nhận lưu chiểu những xuất bản phẩm do VITIS xuất bản, các luận án bảo vệ tại VITIS hoặc người viết là cán bộ, sinh viên VITIS; Những báo cáo tổng kết của các đề tài nghiên cứu cấp Trường và cấp Bộ đã được nghiệm thu đánh giá do các đơn vị thuộc VITIS chủ trì hoặc do cán bộ VITIS thực hiện. Xây dựng các cơ sở dữ liệu đặc thù của VITIS, xuất bản các ấn phẩm thông tin tóm tắt, thông tin chuyên đề phục vụ công tác quản lí, nghiên cứu khoa học và đào tạo.
 • Nghiên cứu khoa học thông tin, tư liệu, thư viện, góp phần xây dựng lý luận khoa học chuyên ngành. ứng dụng những thành tựu khoa học và kỹ thuật mới vào xử lí và phục vụ thông tin, thư viện.
 • Trang bị kiến thức về hình thức cấu trúc cung cấp tin, về phương pháp tra cứu, tìm kiếm tin và sử dụng thư viện cho cán bộ và sinh viên VITIS.
 • Phát triển quan hệ trao đổi, hợp tác trực tiếp với các trung tâm thông tin, thư viện, các tổ chức khoa học. Tổ chức và quản lí đội ngũ cán bộ, kho tài liệu, cơ sở hạ tầng và các tài sản khác của Phòng Thông tin và Thư viện phù hợp với chức năng, nhiệm vụ được giao theo quy định của VITIS.
CÁC TIN KHÁC